Volg hier de voortgang omtrent de herijking van de N-registratie

N-herijking projectpaginaDe herijking van de N-registratie is een complexe kwestie. Hiervoor is een apart project binnen de VERON opgestart. Over de voortgang publiceren we op deze speciale N-herijking projectpagina.

14 december 2020

Op 21-6-2019 publiceert VERON al op de website dat de N-herijking wel eens tot einde 2020 kan gaan duren. Maar op 25 november 2020 meldt Agentschap Telecom dat het mogelijk is dat de N-herijking mogelijk op 1 jan 2021 in werking treedt. Natuurlijk hopen we allemaal dat dit nu eindelijk gaat gebeuren. Op het moment dat Agentschap Telecom informeert wat de definitieve datum is zullen de verenigingen samen dit op de websites publiceren.

21 juni 2019

Agentschap Telecom plaatst de officiële reactie op het rapport herijking online. Dit AT bericht over de herijking van de Novice licentie voor radiozendamateurs is hier terug te lezen. Het volledige rapport alsmede de AT-reactie zijn ook op deze pagina in PDF te vinden.

25 april 2019

Zoals uit de status van 17 januari al bleek komen er nog een aantal aanpassingen in het document. Planning is dat met de komende AO (amateuroverleg) een definitief verslag ligt van de N-Herijking werkgroep van VRZA, VERON en AT. Bij acceptatie zal AT het advies in behandeling nemen.

[update AO 25 4 2019]
Agentschap Telecom verleent onder dankzegging decharge aan de verenigingen VERON en VRZA. Agentschap Telecom zal het voorstel bestuderen en komt met een formele reactie. Wel geeft AT aan dat regels aangepast moeten worden en dit tijd kost.

17 januari 2019

Wederom een bespreken bij (AT) Agentschap Telecom in Groningen. AT respecteert het conceptrapport maar vraagt bij een aantal onderwerpen iets meer motivatie in het kader van de fundamentele discussie over de N-registratie en wat deze inhoudt. Het rapport dat 8 oktober 2018 is besproken is aangepast en verstuurd naar alle betrokkenen om op 17 januari 2019 te bespreken.

Helaas komt AT 1 dag voor de afspraak met nog wat aanvullingen op het conceptrapport.  Met als gevolg dat in het conceptrapport nog een aantal aanpassingen gemaakt moeten worden. De verwachting dat we het conceptrapport deze dag definitief zouden maken is daarmee vervlogen. Binnenkort volgt een bericht op de websites van de VRZA en de VERON. Zoals afgesproken met de VRZA publiceren de verenigingen gezamenlijk.  De tekst voor de publicatie wordt daarvoor gezamenlijk gemaakt. Daar gaat een aantal dagen overheen. Dus hou de websites in de gaten.

8 oktober 2018

Bespreking met VERON, VRZA en Agentschap Telecom om het conceptrapport door te nemen. Nog een paar kleine aanpassingen zijn gemaakt. Het conceptrapport is gestuurd aan alle deelnemers van het AmateurOverleg, zodat zij kennis kunnen nemen van de inhoud. Een samenvatting van de huidige status zal tijdens het komende AO worden gepresenteerd.

4 september 2018

Publicatie op de website van VRZA en VERON over de huidige status, de voortgang en hoe nu verder

22 november 2017

DKARS laat N-geregistreerden in de kou staan en brengt advies uit aan Agentschap Telecom inzake N-Herijking.

Het advies van DKARS aan Agentschap Telecom:

Frequentiegebruik
Het DKARS bestuur is van mening dat met de huidige toewijzingen (frequenties en zendvermogen) voldoende zijn voor uiteenlopende experimenten. Verruiming levert in dat opzicht naar verwachting weinig meerwaarde op.

25 oktober 2017

Er staan teveel punten op de agenda van het Amateuroverleg om in één vergadering af te handelen. De vergadering wordt op een later tijdstip voortgezet, wel is er consensus over de onderwerpen in de eindrapportage voor Agentschap Telecom. Lees meer…

15 juli 2017

De VERON legt uit dat de ruwe (onbewerkte) uitslagen van de enquête N-herijking niet openbaar worden gemaakt vanwege de privacy van haar leden. Lees meer…

12 juli 2017

Uit verschillende hoeken komen verzoeken om de ruwe uitslagen uit de enquête openbaar te maken. Omdat deze uitslagen vergezeld gaan van persoonsgegevens van onze leden kunnen we deze data niet zomaar openbaar maken. We zullen dit binnenkort uitgebreid toelichten.

6 Juli 2017

De gegevens van de enquête N-herijking zijn verwerkt en gezamenlijk, VERON – VRZA gepubliceerd. Uitslag-N-herijking-v2.pdf

16 juni 2017

De enquête is gesloten voor deelname. De uitslagen zullen uitgewerkt worden. Daarna volgt de overdracht van de resultaten aan de werkgroep N-herijking.

5 juni 2017

Omdat een deel van onze leden, ondanks alle publicaties, niet op de hoogte was van de enquête, is de termijn voor deelname deze verlengd tot en met 15 juni.

15 mei 2017

De link naar de enquête is gepubliceerd op deze pagina. Alle e-mail naar de leden, waarvan een e-mailadres bekend is in onze ledenadministratie, is in de vroege ochtend afgeleverd. De eerste resultaten op de enquête zijn, direct na de publicatie van de link naar de enquête, al geregistreerd.

14 mei 2017

Enkele vragen uit de enquête zijn qua formulering nog wat aangepast en verbeterd. Er zijn verschillende tests gedaan om de registratie van data te controleren. Die tests verliepen goed. De enquête is afgerond en definitief gemaakt, de deadline van 15 mei is dan ook net gehaald.

De e-mailing met de uitnodiging is opgemaakt en ingepland. Ruim 2100 leden waarvan een e-mailadres bekend is in onze ledenadministratie ontvangen op 15 mei tussen 01.00u en 04.00u een e-mail met een uitnodiging om deel te nemen.

De publicatie van de webpagina met de link naar de enquête is op Facebook, Twitter en Google Plus ingepland tussen 05.00 en 09.00u

10 mei 2017

De PR-Commissie werkt verder aan de enquête. Het concept ligt klaar en de e-mailing naar de leden en de aankondiging op de website en in social media worden voorbereid.

26 april 2017

VERON, VRZA en Agentschap Telecom overleggen verder over de inhoud van de herijking. Er worden ook een aantal conceptvragen uitgewerkt voor de online enquête van de VERON. De werkgroep van de VRZA zal de uitslagen van de VERON enquête meenemen.

Verder wordt ook gekeken naar de inhoud van het F-examen. Moet dat examen voor N-amateurs nog wel alle stof bevatten die al in het N-examen stonden? Dit zal o.a. een vraag worden  in de enquête.

3 april 2017

Het hoofdbestuur heeft de N-herijking weer op de agenda staan van het maandelijks overleg. HB-leden Bram van den Berg PB0AOK en Peter Zwamborn PE1GEX zullen namens de VERON zitting nemen in de werkgroep met VRZA en Agentschap Telecom.

In de vergadering is nogmaals benadrukt dat de VERON ervoor kiest om een kwalitatief goed voorstel uit te werken.

15 maart 2017

Via de website en sociale media is een beknopt plan van aanpak gepubliceerd.

13 maart 2017

Via de website en sociale media is een vooraankondiging gedaan over het plan van aanpak.

12 maart 2017

In overleg met leden van de PR-Commissie is besloten om de enquête op 15 mei te starten en niet eerder. Dit i.v.m. met de complexiteit van de vraagstelling en het feit dat de aankondiging van de enquête eerst in de mei-Electron moet verschijnen.

11 maart 2017

Het hoofdbestuur overlegt met enkele leden van de PR-Commissie over de mogelijkheden voor een onderzoek onder alle leden. Het hoofdbestuur krijgt het advies om in een online enquête de leden advies te vragen over de invulling van het herijkingsvoorstel. Er moet een tijdspad bepaald worden en plan van aanpak gemaakt worden.

9 maart 2017

Het formele verzoek van Agentschap Telecom is per brief bij de voorzitter van de Werkgroep Overleg Overheid (WOO) binnengekomen. Daarmee staan nu ook eindelijk de kaders vast.

6 maart 2017

Er is nog altijd geen formeel verzoek van Agentschap Telecom ontvangen. Omdat de definitieve kaders voor de herijking nog niet bekend zijn, kan er nog niet concreet met het project gestart worden. Het hoofdbestuur kan nog geen plan van aanpak maken.

6 februari 2017

Het hoofdbestuur overlegt over de verdere invulling. Men is unaniem dat alle leden betrokken moeten worden bij het invullen van het voorstel, N-, F- en luisteramateurs. Er wordt bekeken of er een mogelijkheid is om een online enquête te doen.

9 januari 2017

Het hoofdbestuur besluit een werkgroep in te stellen met deskundigen die een voorstel gaan maken.

6 november 2016

Op de Regionale Bijeenkomsten hebben leden van het hoofdbestuur aan de afdelingsbesturen bekend gemaakt, dat Agentschap Telecom met een verzoek gaat komen, om tot een voorstel van herijking van de N-registratie te komen.

26 oktober 2016

Tijdens het 93e Amateuroverleg vraagt Agentschap Telecom, informeel, aan de VERON en VRZA of zij met een gezamenlijk voorstel willen komen voor de herijking van de N-registratie. Dit n.a.v. de verzoeken vanuit de VERON tot uitbreiding van het frequentiespectrum voor N-amateurs in de 40 m en 23 cm band.