VERON disclaimer geeft aansprakelijkheid weerAlgemeen

De Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland, hierna te noemen VERON, verleent u hierbij toegang tot de veron.nl website en publiceert hier informatie, bestaande uit teksten, afbeeldingen en andere materialen die door de VERON en derden zijn aangeleverd. De VERON behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment kopij te weigeren, te redigeren, in te korten, de inhoud aan te passen of delen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De op veron.nl opgenomen informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid, volledigheid (in de ruimste zin des woords) of actualiteit. De aangeboden informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de VERON. De aansprakelijkheid van de VERON voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de aangeboden informatie is uitgesloten.
Gebruikers kunnen zelf inhoud aanleveren voor veron.nl. De VERON oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. De VERON zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met de redactie op via ons online contactformulier.

Auteursrechten

Aanbieders van publicaties worden uitdrukkelijk gewezen op de bepalingen van de Auteurswet. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze publicaties liggen bij de VERON. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze publicaties is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de VERON, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke publicaties anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.