Software radioamateur gebruikt bij zoektocht MH370

Zendamateurs betrokken bij MH370 onderzoek

Deskundigen van de Amerikaanse Marine, die helpen bij het zoeken naar de verdwenen Malaysian vlucht MH370, hebben het programma voor signaalverwerking en -analyse Spectrum Lab van Wolf Büscher – DL4YHF gebruikt om de recent gehoorde ‘pings’ op 37,5 kHz te analyseren die van de ‘black box’ van dat vliegtuig afkomstig kunnen zijn.

Enkele schermafbeeldingen van Spectrum Lab die bestudeerd zijn op het Australische defensieschip Ocean Shield werden op tv getoond in Australië en Groot Brittannië. Deze mensen van de Amerikaanse Marine werken als gast op dat Australische schip. Langegolf-onderzoeker Warren Ziegler – K2ORS vertelde dat de software dezelfde is die onlangs gebruikt werd om transatlantische signalen op 29 kHz te detecteren.

Software van radio-amateur gebruikt bij zoektocht naar verdwenen Maleisisch vliegtuig‘Het pakket van Wolf is eerste klas, ik weet dat er verschillende andere professionele toepassingen van zijn geweest maar dit was een erg bijzondere’, aldus Ziegler.

Deze software begon als een DOS-programma maar is nu een geavanceerde audioanalyzer, filter, frequentie-omvormer, bromfilter, datalogger en meer. Het programma is voor downloaden beschikbaar op de radio-amateursite van DL4YHF.

Büscher zei dat hij sceptisch was over de eerste gedetecteerde ‘ping’ van een Chinees zoekschip maar hij noemde het latere spectrogram van het Amerikaanse team op de Ocean Shield ‘overtuigend’. Volgens hem toonde het beeld op de Australische tv duidelijk de ‘bliep-bliep’ ultrasone piepjes oftewel pings, ‘precies zoals ze er uit moeten zien, in plaats van een wankel signaal dat heen en weer gaat’, zo stelde Büscher.

Software van radio-amateur gebruikt bij zoektocht naar verdwenen Maleisisch vliegtuig‘Als je het in Morsetermen zou beschrijven, was het een voortreffelijk signaal’, zei Büscher. ‘Nu moeten we hopen dat de batterijen van de black box wat langer blijven werken dan verwacht. Deskundigen zeggen dat het vermogen van pingerbatterijen langzaam afneemt in plaats van abrupt te stoppen’

Zeer onlangs zijn er nog meer ‘pings’ ontdekt die ook helemaal aan het patroon van black box signalen van een vliegtuig voldoen.

Bron: ARRL/ vertaling door Léon Kusters PA1LK

Op de website van DL4YHF staat een mooi screenshot van zijn programma.

 

 

VERON brief aan Agentschap Telecom

Het hoofdbestuur stuurt brief over beëindiging registratie frequentieruimte

Op 29 maart 2014 heeft Bram van den Berg, PBØAOK, namens het VERON hoofdbestuur deze brief geschreven aan het Agentschap Telecom:

Geachte heer Van Duijvenvoorde,

In het amateuroverleg van 19 maart jl. is bij monde van de voorzitter van dat overleg aan beide verenigingen van radiozendamateurs medegedeeld, dat het Agentschap Telecom voornemens is om de Nederlandse registratie van radiozendamateurs die zich in het buitenland hebben gevestigd, te beëindigen en uit het gebruikersregister te verwijderen.
Overigens is deze maatregel reeds enkele dagen voor genoemd overleg door het agentschap ten uitvoer gelegd, zodat op 19 maart niet meer van een voornemen kon worden gesproken.

Uit de brief die aan meerdere in het buitenland wonende zendamateurs is gezonden, is ons gebleken dat het Agentschap Telecom de wettelijke basis voor haar besluit ontleent aan het abusievelijk genoemde, maar niet bestaande artikel 5:7 van de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning 2008.
Het in dit verband bedoelde artikel 7 lid 5 van deze regeling vereist echter niet dat betrokkene voor het verkrijgen en behouden van een Nederlandse registratie als radiozendamateur ook Nederlands ingezetene dient te zijn.
Ook het door Agentschap Telecom gehanteerde criterium “in hoofdzaak”, kennelijk bedoeld als poging om de besluiten onder de regeling te wringen, vindt geen basis in het artikel, dat geen bepaling bevat omtrent de mate en perioden waarin minimaal gebruik zou dienen te worden gemaakt van frequentieruimte.
Dit betekent naar ons oordeel dat het Agentschap Telecom artikel 7 lid 5 van de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning 2008 onjuist interpreteert en vervolgens onjuist toepast. De interpretatie van het agentschap strijdt met hetgeen door onze Minister is bedoeld.

Verder blijkt uit genoemde brief niet welk algemeen belang het agentschap met deze maatregel beoogt te dienen, dan wel welke andere motieven aan het besluit ten grondslag liggen.

De voor vele belanghebbenden verstrekkende nadelige gevolgen zijn onevenredig groot in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.
Met de tenuitvoerlegging van het besluit handelt Agentschap Telecom daarmee tevens in strijd met artikel 3:4 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht.

Noch de Telecommunicatiewet, noch de daarop gebaseerde Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning 2008, bevat enige bepaling op grond waarvan een in het buitenland woonachtige persoon, in het bezit van een Nederlandse registratie als radiozendamateur, niet in het gebruikersregister opgenomen zou kunnen zijn.

Er bestaat daarom geen wettelijke grond voor het besluit, zoals dat door het Agentschap Telecom als bestuursorgaan is genomen. Het besluit is daarmee onrechtmatig.

Reden waarom wij u met klem verzoeken om dit besluit ongedaan te maken, bij gebreke waarvan wij ons nadere actie voorbehouden.

Hoogachtend,

namens het hoofdbestuur van de VERON en het bestuur van de VRZA,

Bram van den Berg, PBØAOK

i.a.a. VRZA, Ron Goossen, PBØANL

Electron april 2014

Electron april 2014Op de Electron voorpagina

Het 6cm-station van PE1BQE wordt beschreven in de Electron april 2014 rubriek VHF en hoger op pagina 172.

SoftwareDefinedRadio: de andere kant van de interface

Zelf SDR-software schrijven? Jan van Katwijk laat zien dat het kan. In dit inleidende eerste deel geeft hij een overzicht van het door hem geschreven softwarepakket SDR-J.

Een PIC als callsign generator

Vorige maand beschreef Jan Mulder PA0DMM de verschillende stappen die leiden tot het programmeren van een PIC die een toontje opwekt. Het programma wordt nu uitgebreid om met de PIC een callsign generator te maken.

De vertical noise trap

Wat is er te doen aan een hoog storingsniveau op tweemeter als de veroorzaker niet wil meewerken? Hans van Alphen PA0EHG zocht het uit.

En verder…

  • Arnhemse scouts actief tijdens PACC 2014
  • De PLC-problematiek
  • Voorstellen VERON VerenigingsRaad 2014
  • Printjes voor ‘super simpele frequentieteller’

Downloads

Voor sommige artikelen in deze Electron editie zijn extra materialen te vinden op onze download pagina. Vergeet deze niet te bekijken en eventueel te downloaden.

Jan op de 39e Radiovlooienmarkt

De Hort op met Jan tijdens de 39e Radiovlooienmarkt

Radiovlooienmarkt Rosmalen van boven gezienHeeft u de 39e Radio Vlooienmarkt georganiseerd door de Stichting Bossche Radio Amateur Club (BRAC) in het Autotron te Rosmalen dit jaar gemist?

Geen enkel probleem!

Bekijk nu het video verslag van bijna een half uur lang onder de pakkende titel: “De Hort op met Jan tijdens de 39e Radiovlooienmarkt op Boschtion

En vergeet niet om de komende Radiovlooienmarkt in het Autotron te Rosmalen in hoogst eigen persoon te gaan bezoeken. Het is zeer zeker de moeite waard. Is het niet vanwege de koopjes, dan is het wel vanwege de gezelligheid.

Electron maart 2014

Electron maart 2014Op de Electron voorpagina

Op zaterdag 15 maart 2014 nodigt de VERON afdeling Den Bosch u weer van harte uit op haar 39ste jaarlijkse Landelijke Radio Vlooienmarkt in het Autotron te Rosmalen (Den Bosch). Details zijn te vinden in deze Electron maart 2014.

BFO-perikelen

Henk Vrolijk PA0HPV doet verslag van een leerzaam experiment om compacte draagbare ‘digitale wereldontvangers’ te voorzien van een mogelijkheid om er SSB en CW mee te beluisteren.

Gelijkspanningen schakelen

Om grotere stromen verliesarm te schakelen, was vroeger een relais een vanzelfsprekende noodzaak. Tegenwoordig kunnen halfgeleiders ook deze taak met voordeel overnemen. Een artikel van Chris van den Berg PA3CRX.

Beginnen met PICs en JAL

Jan Mulder PA0DMM beschrijft de verschillende stappen die leiden tot het programmeren van een PIC die een toontje opwekt. Diverse delen zullen in een vervolgartikel worden gebruikt om er een call-sign generator mee te maken.

En verder…

  • DXpeditie Juan Fernández XR0ZR door Ronald PA3EWP
  • De oplossing en prijswinnaars van de kerstpuzzel
  • Gouden Speld voor Leo Hulzentop PA3ELQ
  • Gouden Speld voor Johannes Blom PE1LUB
  • Landelijke Radio Vlooienmarkt

Downloads

Voor sommige artikelen in deze Electron editie zijn extra materialen te vinden op onze download pagina. Vergeet deze niet te bekijken en eventueel te downloaden.