Prinsjesdag 2015: radiozendamateurs moeten vergoeding betalen

Radiozendamateurs moeten vanaf 2016 vergoeding betalenIn 2016 moeten radiozendamateurs weer een jaarlijkse vergoeding betalen. Dit blijkt uit de Prinsjesdagstukken 2016. Op pagina 142 van de Memorie van Toelichting bij de begroting van het ministerie van Economische zaken staat geschreven.

In lijn met het kabinetsbeleid om werkzaamheden kostendekkend door te  belasten aan de markt zullen de vergoedingen voor radiozendamateurs (rzam) en maritiem worden geherintroduceerd in 2016. De kosten voor deze vergunningverlening werden sinds 2008 betaald door het moederdepartement.

Download de PDF met de begroting van Economische zaken en de bijbehorende Memorie van Toelichting.

Wat dit exact betekent voor zendamateurs is nog niet bekend. Zodra er meer concrete informatie is zullen we dat hier publiceren. Verder wijst het VERON hoofdbestuur op het feit dat deze vergoeding niet is ontstaan door een overeenkomst tussen VERON en Agentschap Telecom.

16-9-2015: Inmiddels heeft Agentschap Telecom bekend gemaakt dat men voor de registratie in 2016 een vergoeding van 31 euro rekent. Lees het bericht op de website van AT.

18-9-2015: Nu staan ook de nodige vragen en antwoorden over de registratie van zendamateurs online. Lees deze op de website van AT.

 

NVC: VERON werkt mee aan instructie voor Nederlandse delegatie aan WRC-2015

WRC-2015-logoElke 3 tot 4 jaar wordt door de Radiocommunicatiesector van de ITU, de WRC (voorheen WARC), de World Radiocommunication Conference gehouden. Een belangrijk evenement, ook voor zendamateurs, want de IARU behartigt daar hun belangen. Op deze wereldconferentie wordt onder meer het internationale Radioreglement gewijzigd, waarin internationale afspraken rondom het frequentiegebruik worden gemaakt en herzien. Op de WRC-2015 is ook een Nederlandse delegatie aanwezig om o.a. de belangen van zendamateurs te behartigen.

Nationale Voorbereidings Commissie (NVC)

In de Nationale Voorbereidings Commissie (NVC), een overlegorgaan van de rijksoverheid, vergaderen belanghebbenden met elkaar met als doel een zogenaamd “Dynamisch Document” op te stellen. Dat document bevat het voorlopige Nederlandse standpunt met betrekking tot de agendapunten van de WRC. Het document vormt dé instructie voor de Nederlandse delegatie.  Die zal in november van dit jaar aan de conferentie in Genève deelnemen, waarbij de VERON in de Nederlandse delegatie is vertegenwoordigd.

Harmonisatie 160 m

De instructie met betrekking tot zendamateurs waarmee de delegatie naar de WRC afreist staat in dat Dynamisch Document. En wel bij de agendapunten 1.4, 1.10, 1.12, 1.18 en 10. Daarin worden onderwerpen besproken die voor de amateurdienst en amateur-satellietdienst van belang zijn. Bij agendapunt 10 wordt de agenda voor de WRC-2019 opgesteld. Hierin is bijvoorbeeld het VERON-voorstel opgenomen voor een wereldwijde harmonisatie van de 160 meterband naar aanleiding van het aangenomen VR-voorstel uit 2013.

VERON participeert

De VERON is de vereniging die reeds 70 jaar lang de belangen van de Nederlandse radioamateurs behartigt. De VERON participeert daarom als één van de marktpartijen in de NVC-vergaderingen in de persoon van Bram van den Berg PBØAOK, onze voorzitter van de Werkgroep Overleg Overheid. Op deze wijze werkt de VERON mee aan de totstandkoming van dit belangrijke document.

Het Dynamisch Document is openbaar en kun je downloaden van de website van Agentschap Telecom.

Meer weten over de WRC-2015? Kijk dan op de website van de ITU.

 

Voorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet i.v.m. implementatie van Europese richtlijnen.

Voorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet i.v.m. implementatie van Europese richtlijnen.In het voorjaar van 2014 is door het Europese Parlement en de Raad een tweetal richtlijnen uitgevaardigd. Het gaat om richtlijn 2014/30/EU en richtlijn 2014/53/EU die op 29 maart 2014 en 22 mei 2014 in het Official Journal of the European Union (OJEU) zijn gepubliceerd. Beide richtlijnen moeten door de lidstaten vóór 19 april 2016, respectievelijk 12 juni 2016, in de nationale wetgeving zijn geïmplementeerd.

Voor Nederland betekent dit een wijziging van de Telecommunicatiewet. De voorgenomen wetswijziging stelt de toezichthouder in staat om in voorkomende gevallen het instrument van de bindende aanwijzing te hanteren richting de gebruiker van apparaten/installaties die storing veroorzaken. Het Kamerstuk ”Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van richtlijn 2014/30/EU en richtlijn 2014/53/EU” heeft hier onder andere betrekking op en is op 18 augustus 2015 gepubliceerd.

In de artikelen 10.8 en 10.13 wordt de wet zodanig gewijzigd dat het mogelijk wordt voor het Agentschap Telecom bindende aanwijzingen te kunnen geven in het geval dat elektrische apparaten storing veroorzaken.

De VERON was al zeer geruime tijd op de hoogte van de voorgenomen bevoegdheid om bindende aanwijzingen te kunnen geven. Het is een al lang gekoesterde wens van het agentschap. Het door een stichting elders op internet gepubliceerde bericht dat genoemd voorstel tot wetswijziging het resultaat is van haar advies berust dan ook duidelijk op een misverstand.

Dezelfde stichting meldt ook dat na haar advies in de wet zal worden voorzien in de bevoegdheid tot het binnentreden van woningen zonder toestemming van de bewoner. Een dergelijke bevoegdheid wordt echter niet in de wet geregeld.

Een en ander neemt niet weg dat het agentschap meer handvat krijgt om storingsproblemen te kunnen oplossen.

Aanvulling artikel “WSPR met de Ultimate3(S)”

Rectificatie artikel "WSPR met de Ultimate3(S)"In het artikel ‘WSPR met de Ultimate3(S)‘ uit het septembernummer van Electron is een gedeelte niet in het artikel opgenomen. Dit gedeelte luidt:

Mark van Dommelen PA1SSB en ondergetekende (Ton Rijnen PA1PXL) hebben samen een presentatie gemaakt met als titel ‘WSPR – QRO afstanden met QRP vermogen’. Een deel van deze presentatie is gewijd aan de Ultimate3(S) transmitter. Tijdens onze presentatie bleek het publiek vaak verbaasd te zijn over de afstanden welke met zo’n laag vermogen in WSPR mogelijk zijn. Mark zal deze presentatie samen met ondergetekende (Ton Rijnen PA1PXL) ook geven tijdens de Dag voor de RadioAmateur op zaterdag 7 november a.s.

Ton Rijnen PA1PXL en Mark van Dommelen PA1SSB

Drones horen niet thuis op 13 cm band

VERON over NFP 2014: Drones horen niet op 13 cm band!

Vrijdag jl. liep de internetconsultatie af met betrekking tot de conceptwijziging van het NFP (Nationaal Frequentieplan) 2014. Twee zaken vielen de VERON op, in positieve en in negatieve zin.

  1. De vrijgave van de 5 MHz band voor zendamateurs met een F-registratie.
  2. Het voornemen om de radiografische besturing van drones een plek te geven in de 13 cm band.

De VERON is verheugd met de vrijgave van 5 MHz, maar om een deel van de 13 cm band voor het besturen van drones te gebruiken vindt het hoofdbestuur onbegrijpelijk. In de zienswijze van de VERON horen drones namelijk niet thuis in de 13 cm band.

Drones horen niet thuis op de 13 cm band

Drones horen niet thuis op 13 cm band

Als het aan de VERON ligt komt de radiografische besturing van drones niet in de 13 cm band.

Volgens het internationale Radioreglement valt het besturen van luchtvaartuigen (o.a. drones) onder de aeronautical radionavigation service. Dat houdt in dat dit nooit in de al overvolle 13 cm band kan plaatsvinden. Daarnaast plaatst de VERON vraagtekens bij de veiligheid van deze drones, wanneer er al zoveel gebruikers op de 13 cm band actief zijn. We moeten er niet aan denken dat een drone boven een woonwijk onbestuurbaar raakt door interferentie van een andere gebruiker.

De VERON heeft aangegeven graag met de overheid te willen zoeken naar frequenties die wel geschikt zijn voor drones.

Lees de volledige zienswijze van de VERON.