31 euro

VERON teleurgesteld en boos over bijdrage voor registratie zendamateurs

Op Prinsjesdag 2015 maakte het kabinet bekend dat zendamateurs in 2016 een bijdrage gaan betalen voor hun registratie. Op de bekendmaking volgden veel reacties en veel vragen. Een aantal vragen zijn inmiddels al beantwoord door Agentschap Telecom, zoals de hoogte van de bijdrage. Die antwoorden zijn terug te vinden op de website van Agentschap Telecom. Na bestudering van die antwoorden komt ons hoofdbestuur met een felle reactie.

Teleurgesteld

31-euroAfgelopen dagen kregen we via diverse media vragen, o.a. over het standpunt van de VERON. Het mag helder zijn dat de VERON erg teleurgesteld is. De VERON heeft bij de omzetting van de vergunning naar een registratie in 2008, al flink geprotesteerd. Nu komt er voor diezelfde registratie een bijdrage van 31 euro voor 2016, waarmee zendamateurs geen extra rechten krijgen. Rechten die er wel in het tijdperk van de vergunning waren.

Zendamateurs benadeeld

Met deze beslissing van het kabinet wordt de positie van zendamateurs dus niet verbeterd. Vóór 2008 hadden we nog een vergunning waar we rechten aan konden ontlenen. Die werd omgezet in een kosteloze registratie waar we minder rechten aan konden ontlenen. Nu moeten zendamateurs voor diezelfde registratie jaarlijks betalen, terwijl ze daar niet meer voor terugkrijgen. De bijdrage zal er bijvoorbeeld niet toe leiden dat Agentschap Telecom beter toezicht houdt, verklaart men op hun website. Dat terwijl zendamateurs al veel kritiek uitten op de mate van toezicht. Men gaat dus niet meer doen wat men al deed.

Vragen aan ons

Via verschillende media ontvingen wij vragen van bezorgde leden. Een aantal vragen zijn al door Agentschap Telecom beantwoord. De andere vragen zullen we hier beantwoorden:

Was het een voorstel van VERON om te gaan betalen voor de registratie?
Nee, de VERON had wel positief gestaan tegenover de herinvoering van de vergunning.

Wist de VERON hier al eerder van?
Ja, Agentschap Telecom heeft de VERON begin juli in een informeel telefoontje van zijn voornemen om kosten te gaan berekenen in kennis gesteld.

Als je een keer niet heb betaald, moet je dan opnieuw examen doen?
Nee, je kunt je altijd weer opnieuw registreren.

Wat gaat de VERON nu voor actie ondernemen?
De VERON kan dit besluit niet terugdraaien, want het is door de regering genomen. Het hoofdbestuur zal er wel alles aan doen om Agentschap Telecom nogmaals te wijzen op zijn verantwoordelijkheden.

Ook VERON moet betalen

Ook de VERON wordt met extra kosten geconfronteerd. De registratie van de PI4-roepletters van diverse afdelingen en bijvoorbeeld PI4AA, gaan de VERON zeker meer dan 1000 euro kosten. Geld wat de VERON niet meer aan andere zaken kan besteden.

Sterk front vormen

Het hoofdbestuur roept radiozendamateurs op om een sterk front te vormen. Alleen met een grote sterke vereniging kunnen we weerstand bieden aan de bedreigingen die onze hobby ondervindt.

PLC adapter

PLC regeling met KPN lost 30 storingsgevallen op

Storing door PLC, Power Line Communication, is nog steeds een storingsbron die veel radioamateurs een doorn in het oog is. De VERON EMC-EMF Commissie meldde in Electron september 2013, dat zij overleg met KPN over gevoerd hebben over de modellen van KPN die storing op de amateurbanden veroorzaken. Uitkomst was dat KPN op de DVS modellen die geen notches voor de amateurbanden hebben en storing veroorzaken, passende maatregelen neemt zodat er wel notches voor de amateurbanden aanwezig zijn.

VERON vraagt KPN om stand van zaken

PLC adapters vallen ook onder de PLC regelingNamens de VERON informeerde HB-lid Peter Zwamborn PE1GEX bij KPN over de klachtenafhandeling van de storende PLC-adapters. Hij ontving van KPN de volgende opgave:

2013

In 2013 hebben we sinds augustus 15 meldingen binnen gekregen, waarvan we er 11 naar behoren hebben kunnen afhandelen, 3 hebben we niet kunnen helpen omdat de melder geen storingsbron kon vermelden, 1 maal wilde de KPN klant geen medewerking verlenen.

2014

In heel 2014 hebben we 18 meldingen gehad, waarvan we er 16 naar behoren afgehandeld hebben, 1 maal werd er op voorhand een mogelijke komende storingsbron gemeld en 1 maal kon de storingsbron niet vermeld worden.

2015 (t/m februari)

Tot op heden 3 meldingen gehad en alle 3 zijn deze naar behoren afgehandeld.

KPN PLC regeling is voor alle radioamateurs in Nederland

PE1GEX: “We kunnen tevreden zijn over het percentage van goede afhandeling van deze storingsklachten. Het totaal aantal klachten wat KPN ontving was voor ons wel verrassend laag. Zeker gezien het aantal klachten die wij op diverse zendamateur forums en op social media lezen maar ook op afdelingsbijeenkomsten horen. We willen iedereen er dan ook op wijzen, of men nu wel of geen VERON lid is, dat men nog altijd gebruik kan maken van deze regeling. De VERON heeft met KPN deze regeling namelijk voor alle radioamateurs in Nederland bedongen. Tot nu toe heeft deze regeling 30 radioamateurs geholpen en dat kunnen er vast nog meer worden”.

Klachten over PLC-adapters van KPN kunnen gemeld worden bij het speciale e-mailadres dvs-za@kpn.com.

Blijf storingen ook melden bij AT

storing-melden-agentschap-telecomVerder wijst PE1GEX op het melden van storingsklachten bij de officiële instantie: “Op de VR 2015 riepen de EMC-EMF Commissie en PE1GEX namens het HB al op om klachten bij Agentschap Telecom (AT) èn onze EMC-EMF Commissie te melden. Alleen door dit te doen ontstaat een realistisch beeld van de storingsproblematiek die wij radioamateurs ondervinden. Op het halfjaarlijkse Amateur Overleg kunnen we met het AT dan ook met betrouwbare cijfers over deze klachten en de afhandeling praten. Blijf klachten daarom ook melden.”

10 storingsklachten

Voorzitter van de EMC-EMF Commissie, Jan Janssen PA0JMG, laat aan de webredactie weten dat er sinds 2013, slechts 10 storingsmeldingen gedaan zijn bij zijn commissie. Ook dat lijkt niet in verhouding te staan met wat er op internet gemeld wordt. Verder roept de commissie op om storingsklachten die bij hen zijn gemeld en opgelost, ook weer bij hen “af te melden”.

Klachten indienen?

Klachten kan men bij AT indienen via deze speciale webpagina.

Bij de EMC-EMF Commissie kun je dezelfde klacht melden via dit webformulier.

Prinsjesdag 2015: radiozendamateurs moeten vergoeding betalen

Radiozendamateurs moeten vanaf 2016 vergoeding betalenIn 2016 moeten radiozendamateurs weer een jaarlijkse vergoeding betalen. Dit blijkt uit de Prinsjesdagstukken 2016. Op pagina 142 van de Memorie van Toelichting bij de begroting van het ministerie van Economische zaken staat geschreven.

In lijn met het kabinetsbeleid om werkzaamheden kostendekkend door te  belasten aan de markt zullen de vergoedingen voor radiozendamateurs (rzam) en maritiem worden geherintroduceerd in 2016. De kosten voor deze vergunningverlening werden sinds 2008 betaald door het moederdepartement.

Download de PDF met de begroting van Economische zaken en de bijbehorende Memorie van Toelichting.

Wat dit exact betekent voor zendamateurs is nog niet bekend. Zodra er meer concrete informatie is zullen we dat hier publiceren. Verder wijst het VERON hoofdbestuur op het feit dat deze vergoeding niet is ontstaan door een overeenkomst tussen VERON en Agentschap Telecom.

16-9-2015: Inmiddels heeft Agentschap Telecom bekend gemaakt dat men voor de registratie in 2016 een vergoeding van 31 euro rekent. Lees het bericht op de website van AT.

18-9-2015: Nu staan ook de nodige vragen en antwoorden over de registratie van zendamateurs online. Lees deze op de website van AT.

 

NVC: VERON werkt mee aan instructie voor Nederlandse delegatie aan WRC-2015

WRC-2015-logoElke 3 tot 4 jaar wordt door de Radiocommunicatiesector van de ITU, de WRC (voorheen WARC), de World Radiocommunication Conference gehouden. Een belangrijk evenement, ook voor zendamateurs, want de IARU behartigt daar hun belangen. Op deze wereldconferentie wordt onder meer het internationale Radioreglement gewijzigd, waarin internationale afspraken rondom het frequentiegebruik worden gemaakt en herzien. Op de WRC-2015 is ook een Nederlandse delegatie aanwezig om o.a. de belangen van zendamateurs te behartigen.

Nationale Voorbereidings Commissie (NVC)

In de Nationale Voorbereidings Commissie (NVC), een overlegorgaan van de rijksoverheid, vergaderen belanghebbenden met elkaar met als doel een zogenaamd “Dynamisch Document” op te stellen. Dat document bevat het voorlopige Nederlandse standpunt met betrekking tot de agendapunten van de WRC. Het document vormt dé instructie voor de Nederlandse delegatie.  Die zal in november van dit jaar aan de conferentie in Genève deelnemen, waarbij de VERON in de Nederlandse delegatie is vertegenwoordigd.

Harmonisatie 160 m

De instructie met betrekking tot zendamateurs waarmee de delegatie naar de WRC afreist staat in dat Dynamisch Document. En wel bij de agendapunten 1.4, 1.10, 1.12, 1.18 en 10. Daarin worden onderwerpen besproken die voor de amateurdienst en amateur-satellietdienst van belang zijn. Bij agendapunt 10 wordt de agenda voor de WRC-2019 opgesteld. Hierin is bijvoorbeeld het VERON-voorstel opgenomen voor een wereldwijde harmonisatie van de 160 meterband naar aanleiding van het aangenomen VR-voorstel uit 2013.

VERON participeert

De VERON is de vereniging die reeds 70 jaar lang de belangen van de Nederlandse radioamateurs behartigt. De VERON participeert daarom als één van de marktpartijen in de NVC-vergaderingen in de persoon van Bram van den Berg PBØAOK, onze voorzitter van de Werkgroep Overleg Overheid. Op deze wijze werkt de VERON mee aan de totstandkoming van dit belangrijke document.

Het Dynamisch Document is openbaar en kun je downloaden van de website van Agentschap Telecom.

Meer weten over de WRC-2015? Kijk dan op de website van de ITU.

 

Voorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet i.v.m. implementatie van Europese richtlijnen.

Voorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet i.v.m. implementatie van Europese richtlijnen.In het voorjaar van 2014 is door het Europese Parlement en de Raad een tweetal richtlijnen uitgevaardigd. Het gaat om richtlijn 2014/30/EU en richtlijn 2014/53/EU die op 29 maart 2014 en 22 mei 2014 in het Official Journal of the European Union (OJEU) zijn gepubliceerd. Beide richtlijnen moeten door de lidstaten vóór 19 april 2016, respectievelijk 12 juni 2016, in de nationale wetgeving zijn geïmplementeerd.

Voor Nederland betekent dit een wijziging van de Telecommunicatiewet. De voorgenomen wetswijziging stelt de toezichthouder in staat om in voorkomende gevallen het instrument van de bindende aanwijzing te hanteren richting de gebruiker van apparaten/installaties die storing veroorzaken. Het Kamerstuk ”Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van richtlijn 2014/30/EU en richtlijn 2014/53/EU” heeft hier onder andere betrekking op en is op 18 augustus 2015 gepubliceerd.

In de artikelen 10.8 en 10.13 wordt de wet zodanig gewijzigd dat het mogelijk wordt voor het Agentschap Telecom bindende aanwijzingen te kunnen geven in het geval dat elektrische apparaten storing veroorzaken.

De VERON was al zeer geruime tijd op de hoogte van de voorgenomen bevoegdheid om bindende aanwijzingen te kunnen geven. Het is een al lang gekoesterde wens van het agentschap. Het door een stichting elders op internet gepubliceerde bericht dat genoemd voorstel tot wetswijziging het resultaat is van haar advies berust dan ook duidelijk op een misverstand.

Dezelfde stichting meldt ook dat na haar advies in de wet zal worden voorzien in de bevoegdheid tot het binnentreden van woningen zonder toestemming van de bewoner. Een dergelijke bevoegdheid wordt echter niet in de wet geregeld.

Een en ander neemt niet weg dat het agentschap meer handvat krijgt om storingsproblemen te kunnen oplossen.