Op zoek naar één van onze lokale afdelingen?

Op deze kaart vind je al onze lokale VERON afdelingen en hun geografische grenzen. Je kunt naar de naam of het nummer van een VERON afdeling zoeken door middel van de tabel welke onder deze kaart terug te vinden is.

Of kijk eens door de lange lijst van lokale afdelingsbladen, want daar valt heel veel over onze radio hobby te lezen.

VERON Afdelingen

Afdelingen
A-01 Alkmaar
A-02 Amstelveen
A-03 Amersfoort
A-04 Amsterdam
A-05 Apeldoorn
A-06 Arnhem
A-07 Breda
A-08 Centrum
A-09 Delft
A-10 Deventer
A-11 Z.O.-Drente
A-12 Dordrecht
A-13 Eindhoven
A-14 Friesland Noord
A-15 't Gooi
A-16 Gorinchem
A-17 Gouda
A-18 's-Gravenhage
A-19 Groningen
A-20 Kennemerland
A-21 Achterhoekse R.A.C.
A-22 Zuid Limburg
A-23 Den Helder
A-24 Doetinchem
A-25 's-Hertogenbosch
A-26 Hoogeveen
A-27 Kanaalstreek
A-28 Leiden
A-29 Nieuwegein
A-30 Eemsmond
A-31 Midden en Noord Limburg
A-32 Meppel
A-33 Noord- en Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland
A-34 Noordoost-Veluwe
A-35 Nijmegen
A-36 Oss
A-37 Rotterdam
A-38 Exp.Telecom.Gr. Drienerlo
A-39 Tilburg
A-40 Twente
A-41 Flevoland
A-42 Voorne Putten e.o.
A-43 Wageningen
A-44 Walcheren
A-45 West Friesland
A-46 Zaanstreek
A-47 Zeeuwsch Vlaanderen
A-48 Zutphen
A-49 Zwolle
A-51 Bergen op Zoom
A-52 Hoekse Waard
A-53 Helmond
A-54 Etten Leur
A-55 Vlissingen
A-56 Waterland
A-57 Schagen
A-59 Nieuwe Waterweg
A-60 Hunsingo
A-62 De Friese Meren
A-63 De Friese Wouden
A-64 Zoetermeer
A-66 Woerden
A-67 Assen